Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

τις πληροφορίες για το αίτημα εγγραφής προϊόντος

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την πολιτική εμπιστευτικότητας που υιοθετήθηκε από την scavolini spa

Πληροφορίες εμπιστευτικότητας για εγγραφή προϊόντος

1. Υπεύθυνος της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η scavolini S.p.A. με έδρα το Montelabbate (PU), Via Risara 60/70- 74/78 CAP 61025, Italia με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση e-mail: [email protected]

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)

Η Εταιρεία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected]

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για απλούς στατιστικούς σκοπούς, για παράδειγμα προς ικανοποίηση από τα των προϊόντα μας ή της υπηρεσίας που λάβατε, πληροφορίες για τα προϊόντα που αγοράσατε, κλπ… . Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας (βλ. άρθ. 6, παράγραφος 1, γράμ. a) του Κανον. (UE) 2016/679 - GDPR). Τα δεδομένα αυτά θα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά εργαλεία, θα καταγραφούν σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η μη επικοινωνία των δεδομένων σας θα καταστήσει αδύνατη την παροχή μίας απάντησης στο αίτημά σας

 

4. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Για την επιδίωξη του προαναφερθέντος σκοπού, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, εάν είναι απαραίτητο να ορίζονται συμβατικά ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως, για παράδειγμα, αυτά που ανήκουν στα ακόλουθα θέματα ή κατηγορίες υποκειμένων:

  • άλλες εταιρείες που είναι συμβατικά συνδεδεμένες με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ασκούν, για παράδειγμα, συμβουλευτικές δραστηριότητες, υποστήριξη για την παροχή υπηρεσιών κλπ.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εγγυάται την μέγιστη δυνατή προσοχή ώστε η επικοινωνία των προσωπικών σας δεδομένων στους προαναφερθέντες παραλήπτες να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών για τους οποίους προορίζονται. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του Υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι τελευταίοι θα λάβουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, εκτός από όσα προβλέπονται παραπάνω και, σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων που αναφέρονται σε αυτά. Τέλος υπενθυμίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαδοθούν

 

5. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν από εμάς μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση σας

 

6. Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Scavolini, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, εντός των ορίων και υπό τους όρους που προβλέπονται στον προαναφερθέντα κανονισμό

 

7. Δικαίωμα εναντίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι που θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους η οποία πραγματοποιείται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου παραβιάζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως προβλέπεται από το άρθ. 77 του Κανονισμού, ή να καταφύγουν στα κατάλληλα δικαστικά γραφεία (άρθ. 79 του Κανονισμού).


8/2/2022 10:23:47 AM