Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση
Εταιρική πολιτική

Εταιρική πολιτική

Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν την πραγματική περιουσία μιας εταιρείας
Ο Όμιλός μας, ένας από τους κύριους κατασκευαστές επίπλων σπιτιού, οφείλει την επιτυχία του σε αυτή την πεποίθηση.

Κύριος στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες μας παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της βιωσιμότητας
Οι Αξιες Μας:
Οι ΑΞΙΕΣ επάνω στις οποίες στηρίζεται η καθημερινή δέσμευσή μας είναι:
βελτιώνουμε συνεχώς την αξιοπιστία όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
σε κάθε στάδιο της παραγωγής, αποτρέπουμε και εξαλείφουμε πιθανές αιτίες ελαττωμάτων
πειραματιζόμαστε συνεχώς με νέα σχήματα και υλικά, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας, προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος
με σεβασμό στο περιβάλλον σε κάθε φάση της δραστηριότητας
καθιστώντας την καινοτομία προσβάσιμη, μέσω της βελτίωσης όλων των διαδικασιών
τηρώντας αυστηρά όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς
δίνουμε έμφαση στις ανθρώπινες και ηθικές αξίες στις σχέσεις με τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες
πριμοδοτώντας πάντα σοβαρές και αξιόπιστες επιλογές
εγγυόμαστε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
αξιοποιούμε κάθε μορφής διαφορετικότητα ως θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας όπου επικρατεί ο σεβασμός, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς
ευνοώντας το ενδιαφέρον, την ανάπτυξη και την ευημερία για όλο το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό
επεκτείνοντας στους προμηθευτές μας και στους συνεργάτες μας τις αρχές της ποιότητας, του σεβασμού του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας
Προς υποστήριξη των αρχών μας, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε το «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας», σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/ 679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι Στοχοι Μας:
Ένα τέτοιο Σύστημα πρέπει να αποτελεί μέσο εγγύησης και διαφάνειας για τους πελάτες μας και για όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
τη σχεδίαση και παραγωγή όμορφων, αξιόπιστων, λειτουργικών, ασφαλών, βιώσιμων επίπλων με ανταγωνιστικές τιμές, που ικανοποιούν πλήρως όλες τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας
η εξασφάλιση του σεβασμού των προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
τις έγκαιρες παραδόσεις και τη συνέπεια σε όλες τις προθεσμίες
τη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών της εταιρείας
την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των προμηθευτών και των λιανοπωλητών μας σε θέματα ποιότητας, ηθικής και βιωσιμότητας
τη βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής μας επικοινωνίας
την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στη διανομή
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής μας, τόσο στις νομικές απαιτήσεις όσο και σε εκείνες στις οποίες έχει επιλέξει να δεσμευτεί η εταιρεία
τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης πόρων, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο ανανεώσιμες πηγές, επιδιώκοντας τον στόχο του μηδενικού αντίκτυπου
την πρόληψη της ρύπανσης και, ειδικότερα, τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών ρύπων και των αποβλήτων
την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας
τη σταδιακή μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που αφορούν τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους
την καθιέρωση εσωτερικών προγραμμάτων εξέλιξης εντός της εταιρείας για να διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες και ισότητα των φύλων για όλους τους εργαζόμενους και να προωθούμε την ευημερία ολόκληρου του οργανισμού μας
την αύξηση του επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης του προσωπικού μέσω συνεχούς κατάρτισης και δραστηριοτήτων ενημέρωσης
τη δέσμευση για διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους
τη σωστή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
Με την ενεργό συμμετοχή του συνόλου της εταιρικής δομής, η επιτυχία του Ολοκληρωμένου συστήματος στην επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσής μας είναι δεδομένη.

Μοντελαμπάτε (Ιταλία), 5 Φεβρουαρίου 2024