Επιλέξτε την γλώσσα σας:
Βρείτε μεταπωλητή Υπηρεσίες μετά την πώληση

Έντυπο πληροφόρησης για την εξυπηρέτηση πελατών

Έντυπο πληροφόρησης για την εξυπηρέτηση πελατών 1. Ταυτότητα Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων
  Ο Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία Scavolini S.p.A., με καταστατική έδρα στην Ιταλία στη διεύθυνση Montelabbate (PU) Via Risara 60/70 - 74/78 CAP 61025, Italia. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων είναι τα εξής: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO)
  Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

 

 1. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση
  Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την παρακολούθηση του αιτήματος υποστήριξης, όπως απαιτείται ρητά κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον (βλ. άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο f) του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ - ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα, θα καταγραφούν σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και αποκλειστικά για την παρακολούθηση του αιτήματός σας για υποστήριξη. Η μη γνωστοποίηση των δεδομένων σας θα καταστήσει αδύνατη την παροχή απάντησης στο αίτημά σας.

 

 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
  Για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα, όπου είναι συμβατικά αναγκαίο, σε τρίτα μέρη που ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων υποκειμένων ή κατηγοριών υποκειμένων όπως:
 • Εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο SCAVOLINI;
 • Τρίτα μέρη προμηθευτές προϊόντων;
 • Αντιπρόσωποι πωλήσεων, μεταπωλητές;
 • Εταιρείας ταχυμεταφοράς, μεταφορών, υπηρεσιών αποθήκευσης.;
 • Άλλες εταιρείες που συνδέονται με συμβατική σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, οι οποίες προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών κ.λπ.

  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων εγγυάται τη μέγιστη δυνατή προσοχή ώστε η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στους προαναφερθέντες αποδέκτες να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών για τους οποίους προορίζονται.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για τους τρόπους και τους σκοπούς της επεξεργασίας και για την περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

  Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός από όσα προβλέπονται παραπάνω και, σε κάθε περίπτωση, εντός των αναφερόμενων ορίων.

  Τέλος, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν.

 

 1. Περίοδος διατήρησης δεδομένων
  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους παρόντες σκοπούς θα διατηρηθούν για ένα χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών ή σε συμμόρφωση με όσα προβλέπονται από τις υποχρεώσεις ή τις διατάξεις του νόμου.

 

 1. Δικαιώματα
  Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Scavolini, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, εντός των ορίων και υπό τους όρους που προβλέπονται στον προαναφερθέντα κανονισμό.

 

 1. Δικαίωμα προσφυγής
  Τα υποκείμενα των δεδομένων που θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που πραγματοποιείται μέσω αυτού του ιστότοπου παραβιάζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 77 του Κανονισμού, ή να προσφύγουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές (άρθρο 79 του Κανονισμού).

4/20/2023 8:56:11 AM